Art der Publikation: Herausgeberschaft

Database Systems for Advanced Applications

Herausgeber:
Xu, Jianliang; Yu, Ge; Zhou, Shuigeng; Unland, Rainer
Verlag:
16th International Conference, DASFAA 2011, International Workshops
Ort(e):
Hong Kong, China
Veröffentlichung:
2015
Zitation:
Download BibTeX